1933 روز تا هدف

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

1

در طی دیداری مابین آقایان دکتر حسین ساسان و دکتر نادری با مدیریت هلدینگ کافل در خصوص اساسنامه مؤسسه صلح و زندگی بحث و بررسی گردید.