1858 روز تا هدف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

1

در طی دیداری مابین آقایان دکتر حسین ساسان و دکتر نادری با مدیریت هلدینگ کافل در خصوص اساسنامه مؤسسه صلح و زندگی بحث و بررسی گردید.