داستان کافل

هیچ یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست


سازمان های توانمند به منظور استفاده بهینه از توانمندی شرکت، افزایش کارایی مدیریت، انعطاف پذیری در مقابل رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی(هم افزایی در کلیه امور ممکن از مذاکره تا مباحث اجرایی) ، بهره گیری از مزیت های نسبی در کشورها ونیز مصون سازی سرمایه گذاری ،‌فعالیت های خود را به صورت هلدینگ در می آورند .تا به این ترتیب ضمن چیره شدن بر مشکلات خود وتداوم حیات، به رقابت در سطوح بالاتر وفعالیت در عرصه جهانی بپردازند.
فعالیت این مجموعه از 16/5/1388 و پس از 1825 روز تحقیق و تلاش و بررسی عوامل موفقیت و شکست شرکت های بزرگ داخلی، خارجی و بین المللی و ایجاد یک SWOT بسیار جامع در حوزه کسب و کار ، در شهر اصفهان آغاز شد.
ما تیمی متشکل از افراد متخصص داریم که علاقه شدیدی به تکنولوژی روز بین همه ما وجود دارد، کار تیمی را خوب می-شناسیم و برای داشتن بهترین تیم، هلدینگ کافل را بر پایه اصول شش گانه رشد، مشتری محوری، شفافیت، احترام، گسترش دانش، توجه و تعهد به مسئولیت های اجتماعی گسترش دادیم.

ارزش‌ها

ارزش‌هایی که منش فکری کافل را تعریف می‌کنند:

یک شرکت تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که برای دیگران موفقیت و فرصت بیافریند. کافل متعهد به این است که در همه جوامع سراسر دنیا که در آن‌ها فعالیت می‌کند، نسبت به جامعه و انسان ها مسئول باشد. بالاترین نماد کار تیمی استفاده از کلمه ی ” ما ” در هر همه ی امور و پرهیز از استفاده از کلمه ی ” من ” می باشد

کرامت انسانی از اصول پایه ای و بنیادین هلدینگ کافل است.پرسنل از بدو ورود آزمایشی به هلدینگ و شرکت های تابعه تا رسیدن به بالاترین مراتب اجرایی در هلدینگ ملزم به حفظ کرامت های انسانی افراد هستند. بدیهی است عدم رعایت کرامت انسانی افراد انحراف از اصول نهادین هلدینگ محسوب می گردد.

مثبت نگری بایستی جزیی از شخصیت همکاران بوده و داشتن افکار منفی و عدم اطمینان به آینده از مواردی است که روحیه کار تیمی را تخریب می کند. بدیهی است با افرادی که با اطمینان به آینده و افکار مثبت به تلاش و کار می پردازند هلدینگ رفتار امتیازی مثبت داشته و در مقابل هر گونه منفی نگری مقاومت می نماید.

 شورای مرکزی

تعهد ما به عنوان یک شرکت آینده ساز ، داشتن عملکردی مسئولانه می باشد

Nae1Nq2

امید نائینی

SA11SA22

حامد صالحی فرد

HES1HES2

مصطفی حصاری

PA11PA22

روزبه پرچمی

ME11ME22

محمد مهرچیان

S1S2

سجاد حیات بخش