1868 روز تا هدف

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجرای فاز عملیاتی مدرسه هوشمند (مدیران کارآفرین فردا)

قطعه دیگر از پازل کافل …