1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۱۵ اسفند ۱۳۹۳

مذاکره مدیر عامل هلدینگ کافل با تیم تجاری شرکت بین المللی پاسیفیک(PMTGRP) استرالیا

بررسی راهکارهای ارتباطی و مراودات اقتصادی با استرالیا از جمله نتایج مذاکره هلدینگ کافل با تیم تجاری پاسیفیک بود.