۲۳ مهر ۱۳۹۹

اطلس خوراک ایرانی

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

میز ملی صادرات صنایع دستی کشور

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

زنان کارآفرین ایران

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

طرح کارآفرینی همای رحمت