داستان کافل

با همه اشتباهات و تقصیر هایمان، ما هستیم ما تنها یک چیز، یک روز ، و یک نفر نیستیم،ما کافلی هستیم


هر کسی باید رویایی داشته باشد ، رویای شما مهم است زیرا آینده تان را شکل می دهد
رویای ما شرکت بین المللی و جز ده برند بزرگ دنیاست
بهتر است به آینده مان توجه کنیم چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذرانیم
داستان کافل با پاسخ به یک سوال آغاز شد
چرا با داشتن یک درصد جمعیت دنیا و نزدیک به ده درصد منابع دنیا ما جهان سومی هستیم
کافل سفریست از هیچ تا همه چیز مشاهده ادامه مطلب …

ارزش‌ها

ارزش‌هایی که منش فکری کافل را تعریف می‌کنند:

یک شرکت تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که برای دیگران موفقیت و فرصت بیافریند. کافل متعهد به این است که در همه جوامع سراسر دنیا که در آن‌ها فعالیت می‌کند، نسبت به جامعه و انسان ها مسئول باشد. بالاترین نماد کار تیمی استفاده از کلمه ی ” ما ” در هر همه ی امور و پرهیز از استفاده از کلمه ی ” من ” می باشد

کرامت انسانی از اصول پایه ای و بنیادین هلدینگ کافل است.پرسنل از بدو ورود آزمایشی به هلدینگ و شرکت های تابعه تا رسیدن به بالاترین مراتب اجرایی در هلدینگ ملزم به حفظ کرامت های انسانی افراد هستند. بدیهی است عدم رعایت کرامت انسانی افراد انحراف از اصول نهادین هلدینگ محسوب می گردد.

مثبت نگری بایستی جزیی از شخصیت همکاران بوده و داشتن افکار منفی و عدم اطمینان به آینده از مواردی است که روحیه کار تیمی را تخریب می کند. بدیهی است با افرادی که با اطمینان به آینده و افکار مثبت به تلاش و کار می پردازند هلدینگ رفتار امتیازی مثبت داشته و در مقابل هر گونه منفی نگری مقاومت می نماید.