1935 روز تا هدف

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

۳۱ خرداد ۱۳۹۸

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان از دریچه تلویزیون گردشگری ایران

گزارش از یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان (۲۸ الی ۳۱ خرداد ۹۸ اصفهان، پل شهرستان)