۳۰ خرداد ۱۳۹۸

گزارشی کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ▪️ اصفهان، پل تاریخی شهرستان