۳۰ خرداد ۱۳۹۸

گزارشی کوتاه از دومین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از دومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ▪️ اصفهان، پل تاریخی شهرستان