1861 روز تا هدف

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

با امضاء‌ مدیران کل اصفهان و کرمان تفاهم نامه توسعه گردشگری تحقق یافت.