1934 روز تا هدف

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

با امضاء‌ مدیران کل اصفهان و کرمان تفاهم نامه توسعه گردشگری تحقق یافت.