1931 روز تا هدف

پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

کسب دو رتبه برتر در گرامیداشت روز جهانی گردشگری در اصفهان با شعار گردشگری پایدار ابزاری برای توسعه
UNWTO 2017