۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

گزارش اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران ازنشست تخصصی اصفهان ۲۰۲۰،در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی، اصفهان ۲۰۲۰

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود