1932 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

با حضور سرکار خانم بیات نایب رییس اتاق بازرگانی استان البرز ، روابط هلدینگ کافل با این نهاد وارد دوره ای جدید شد.