1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم دکتر محمودیان

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم دکتر محمودیان معاون صنایع دستی میراث فرهنگی کشور دریازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان