1861 روز تا هدف

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

۲۵ آذر ۱۳۹۷

فدراسیون حرفه ای نمایشگاه ها و جشنواره های گردشگری ایران

 فدراسیون حرفه ای نمایشگاه ها و جشنواره های گردشگری ایران تشکیل گردیده است.

این فدراسیون با هدف رویارویی مستقیم با مشتریان ، رقبا و تامین‌کنندگان، جلب مشتریان جدید و بالقوه، معرفی

خدمات جدید و آموزش به مخاطبان هدف تشکیل و با گسترش در تمام استان های کشور، بنا بر سیاست گذاری

سازمان  میراث فرهنگی کشور ، رویکرد جدید برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها را پیاده سازی نموده  و الگوئی

جدید بر مبنای تازه های این علم ارتباطی در جهان، به مجریان برگزاری در سطح کشور ارائه می نماید.

این فدراسیون پس از ارائه استانداردهای تشویقی خود به برگزارکنندگان نمایشگاه های حوزه گردشگری و صنایع دستی در کشور، اجازه استفاده از لوگو و پرچم خود را به آنان اعطاء می نماید.

تصاویر خبر

۲۵ آذر ۱۳۹۷

فدراسیون حرفه ای نمایشگاه ها و جشنواره های گردشگری ایران

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود

متن خبر به صورت paste as plain text گذاشته شود