۱۰ آذر ۱۳۹۷

عضویت افتخاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در کارگروه توسعه گردشگری پایدار

عضویت افتخاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در کارگروه توسعه گردشگری پایدار

عضویت افتخاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان جناب آقای دکتر فریدون اله یاری در کارگروه توسعه گردشگری پایدار

عضویت افتخاری قائم مقام محترم اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان جناب آقای درخشان در کارگروه توسعه گردشگری پایدار.

تصاویر خبر