1936 روز تا هدف

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

شهردار شهر مهمان نواز، شهردار شهر زیبای خدا آقای جمالی نژاد با پویش مردمی من ایرانی ام، غذای ایرانی را دوست دارم همراه شد