دیدار مدیرعامل هلدینگ کافل با مدیریت شهرِ خلاق رشت و قزوین در راستای راه اندازی اطلس غذای ایرانی