1936 روز تا هدف

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

دیدار مدیرعامل هلدینگ کافل با مدیریت شهرِ خلاق رشت و قزوین در راستای راه اندازی اطلس غذای ایرانی