1858 روز تا هدف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

تایید و امضاء تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار

تایید و امضاء  تفاهم نامه توسعه گردشگری پایدار
توسط جناب دکتر فریدون اله یاری مدیر کل محترم میراث فرهنگی استان اصفهان

تصاویر خبر