1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

دکترترابیان رئیس گروه هلدینگ زاگرس با ستارکیان پور مدیر عامل هلدینگ کافل در راستای مباحث گردشگری به بحث و تبادل نظر پرداختند و هریک دیدگاه هایشان را مطرح نمودند. در انتها طرفین درخصوص دست یابی به یک تفاهم نامه همکاری به اتفاق نظر رسیدند.