۳۰ خرداد ۱۳۹۸

بازدید دکتر کامران از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر حسن کامران نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان