۳۰ خرداد ۱۳۹۸

بازدید دکتر محمد جواد ظریف از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان