1812 روز تا هدف

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با جناب آقای دکتر محب خدایی پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با دکتر الهیاری پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با جناب رضا نقدی پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با آقای مومنیان پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان