1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با جناب آقای دکتر محب خدایی پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با دکتر الهیاری پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با جناب رضا نقدی پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان

مصاحبه با آقای مومنیان پیرامون افتتاحیه مجتمع گردشگری ارگ محتشم قمصر کاشان