۱۰ آذر ۱۳۹۷

ارائه طرح کارگروه توسعه گردشگری پایدار به رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان

دیدار صمیمی ، ارائه طرح کارگروه توسعه گردشگری پایدار به رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان

و انجمن راهنمایان گردشگری استان اصفهان

پیوستن رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان و انجمن راهنمایان گردشگری استان اصفهان به کارگروه توسعه گردشگری پایدار

تصاویر خبر