۱۰ آذر ۱۳۹۷

ارائه تفاهم نامه کارگروه توسعه گردشگری پایدار درکمیسیون اقتصاد و گردشگری

نشست صمیمی و ارائه  طرح تفاهم نامه کارگروه  توسعه گردشگری پایدار در کمیسیون اقتصاد و گردشگری

شورای شهر اصفهان با حضورجناب آقای دکتر نصیر ملت رئیس محترم کمیسیون وجناب آقای دکتر پیروز ارجمند

مشاور محترم کمیسیون و شهردار محترم اصفهان جناب آقای دکتر نوروزی در حوزه گردشگری

تصاویر خبر