۳۰ خرداد ۱۳۹۸

اجلاس پلن حمایتی لیزینگ گردشگری و صنایع دستی کشور

پلن حمایتی لیزینگ گردشگری و صنایع دستی کشور از طرح های توجیه پذیر سمگا