۲۰ تیر ۱۳۹۷

اجرای موسیقی گروه “پیام هنر”در طرح “بنا و نوا”