1862 روز تا هدف

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۲۳ شهریور ۱۳۹۹

کلید تشکیل کمیته گردشگری علمی کشور در اصفهان زده شد

نشست تخصصی اداره کل توافقات ملی گردشگری کشور و روابط بین الملل دانشگاه های اصفهان و پارک علم و فناوری در راستای تشکیل کمیته گردشگری علمی کشور در شهرک علمی تحقیقاتی صنعتی اصفهان برگزار شد.