۲۳ مهر ۱۳۹۹

اطلس خوراک ایرانی

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

میز ملی صادرات صنایع دستی کشور

۷ فروردین ۱۳۹۹

تجلیل از شهرداری های برتر استان اصفهان

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

زنان کارآفرین ایران