۲۳ شهریور ۱۳۹۹

کلید تشکیل کمیته گردشگری علمی کشور در اصفهان زده شد

نشست تخصصی اداره کل توافقات ملی گردشگری کشور و روابط بین الملل دانشگاه های اصفهان و پارک علم و فناوری در راستای تشکیل کمیته گردشگری علمی کشور در شهرک علمی تحقیقاتی صنعتی اصفهان برگزار شد.
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

رکود اقتصادی در کمین کشور/گردشگری برترین راه رونق اقتصادی

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

گزارشی کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

گزارشی کوتاه از دومین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان