۲۳ شهریور ۱۳۹۹

کلید تشکیل کمیته گردشگری علمی کشور در اصفهان زده شد

نشست تخصصی اداره کل توافقات ملی گردشگری کشور و روابط بین الملل دانشگاه های اصفهان و پارک علم و فناوری در راستای تشکیل کمیته گردشگری علمی کشور در شهرک علمی تحقیقاتی صنعتی اصفهان برگزار شد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

تحقیق بازار، حلقه مفقوده صنایع دستی ایران

۶ مرداد ۱۳۹۹

ایجاد اشتغال شایسته، کلیدواژه راه اندازی مرکز توانمندسازی بانو امامی

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

رکود اقتصادی در کمین کشور/گردشگری برترین راه رونق اقتصادی