1933 روز تا هدف

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

همایش تخصصی کارگروه توسعه گردشگری پایدار استان های اصفهان ، قم و مرکزی

همایش تخصصی کارگروه توسعه گردشگری پایدار استان های اصفهان ، قم و مرکزی

با مشارکت  کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن دوستی ایران با کشورهای دنیا

تصاویر خبر