1932 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

نشست تخصصی کمیته تبلیغات، برندیگ و جشنواره کارگروه توسعه گردشگری بدون دیدگاه

کارگروه توسعه گردشگری اصفهان، قم و مرکزی

با حضور مدیرکل و معاونان محترم میراث فرهنگی استان اصفهان

 

اصفهان، خانه دهدشتی

تصاویر خبر