1936 روز تا هدف

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصی استفاده ازظرفیتهای سفارت خانه ها در حوزه گردشگری و صنایع دستی

نشست تخصصی استفاده ازظرفیتهای سفارت خانه ها با موضوع راه کارهای ورود صنایع دستی وتوسعه گردشگری ایران دربازارهای جهانی