1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

۱۴ دی ۱۳۹۶

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان داروسازی ورودی 89 دانشگاه اصفهان

این جشن فارغ التحصیلی ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه اصفهان توسط مهمان ایرانی برگزار گردید.