1533 روز تا هدف

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی

(نشان دست خلاق)

با عنایت به جایگاه بین المللی ایران صنایع دستی جهان و نیز با توجه به حمایت های همه جانبه شهرداری اصفهان در زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی شهری اصفهان با محوریت صنایع دستی و هنر در قالب طرح بزرگ اصفهان 2020 ، اولین جشواره بین المللی صنایع دستی ایران با نشان دست خلاق با تشکیل شورای سیاستگذاری متشکل از وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، اداره کل میراث فرهنگی اصفهان شورای شهر اصفهان، شهرداری اصفهان و هلدینگ کافل راه اندازی گردید.

      در یک نگاه

نام :

اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی

موضوع :

صنایع دستی

تاریخ شروع :

1400/02/27

تاریخ پایان :

1400/03/27

مدیر پروژه :

هلدینگ کافل

هشتگ اجتماعی :

#جشنواره_صنایع_دستی

button

شبکه های اجتماعی :

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود

متن به صورت Paste as plain text و متن justify شود