1937 روز تا هدف

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از دریچه نگاه تلویزیون گردشگری ایران اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی استان اصفهان – ۲۸ خرداد ماه