1931 روز تا هدف

پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

ارائه طرح کارگروه توسعه گردشگری پایدار به معاون محترم سازمان میراث فرهنگی کشور

نشست صمیمی و ارائه طرح کارگروه توسعه گردشگری پایدار

در حضور جناب آقای دکتر شیرکوند معاون محترم سازمان میراث فرهنگی کشور

تصاویر خبر